• کد ملی کالا بر اساس مدل :RFS1-300 : 0963310911740001 وRFS1-400 : 0963310911740002 وRFS1-500 : 0963310911740003 وRFS1-600 : 0963310911740004 وRFS1-800 : 0963310911740005
  • با منبع تغذیه استاندارد 220-240v/1ph/50Hz و منبع تغذیه سفارشی  208-230v/1ph/60Hz .
  • قابلیت انعطاف نصب، طراحی افقی/ عمودی ، ضمیمه پنهان / جعبه ای.
  • بدنه بسیار باریک ، ظاهر ساده.
  • بازگشت هوا از اطراف یا زیر برای افزایش انعطاف پذیری.
  • دریچه 3 طرفه الکترومغناطیسی می تواند در داخل ساخته شود.
  • بادگیر متحرک باعث جریان هوايی گسترده می شود.
  • اتصالات لوله می تواند از چپ یا راست انتخاب شود. (در کارخانه)