تعداد زون  : 2   ( قابلیت کنترل تعداد زون بالاتر 4، 6، 8  با تاییده سازمان آتش نشانی) گنجایش دستگاه در هر منطقه : 32
تعداد زون  : 2   ( قابلیت کنترل تعداد زون بالاتر 4، 6، 8  با تاییده سازمان آتش نشانی) گنجایش دستگاه در هر منطقه : 32
تعداد زون  : 2   ( قابلیت کنترل تعداد زون بالاتر 4، 6، 8  با تاییده سازمان آتش نشانی) گنجایش دستگاه در هر منطقه : 32
تعداد زون  : 2   ( قابلیت کنترل تعداد زون بالاتر 4، 6، 8  با تاییده سازمان آتش نشانی) گنجایش دستگاه در هر منطقه : 32

دستگاه کنترل مرکزی 2زون ZETAZETA zone2